Podmínky soutěže "víkendový pobyt červen 2021"

29.04.2021

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Marta Virágová IČ: 08254028, Křížová 886/11, 603 00, Brno - Staré Brno (dále jen jako "Pořadatel") pořádá v termínu od 29. 4. 2020 do 16.5.2021 na území České republiky spotřebitelskou soutěž "Vyhrajte víkendový pobyt v červenu 2021" (dále jen jako "Soutěž").

II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE Pořadatel pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem Vyhrajte víkendový pobyt v červenu 2021'' v termínu od 29. 4. 2020 do 16.5.2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen "Doba konání soutěže").

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním formuláře "Souhlas s Úplnými pravidly soutěže", "Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže" soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: apartmány-jeseniky@seznam.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace viz čl.

IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá výhradně na území České republiky (dále jen "Místo konání Soutěže") prostřednictvím webových stránek www.jeseniky-apartman.cz, a to v souladu s níže uvedenými pravidly. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen jako "Spotřebitel" nebo "Soutěžící") s doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání soutěže vyplní formulář na webových stránkách provozovatele, sdílí soutěžní příspěvek na sociální sítí facebook, sdělí do komentáře s kým na víkend pojede.

Dále Soutěžící (opět v Době konání Soutěže) splní pravidla soutěže:

1. Na webové stránce https://www.jeseniky-apartmany.cz/soutez/ Soutěžící dá souhlas zaškrtnutím políčka: a) souhlas s Úplnými pravidly soutěže, b) souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, c) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. (V případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže.)

Každý Soutěžící po odeslání formuláře a požadovaných údajů na webové stránce obratem uvidí potvrzující zprávu, že zadané informace jsou v pořádku a že byl zařazen do Soutěže, případně, že zadané informace nejsou správné a je vyžadována jejich oprava pro opětovné odeslání a zařazení do Soutěže.

V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ a. VÝHRY

Výhrou v Soutěži je víkendový pobyt pro dvě osoby v apartmánu s kuchyňským koutem v provozovně pořadatele soutěže Apartmány Jeseníky "G", 795 01, Dolní Moravice ev. č. 50. Termín pobytu je stanoven na jakýkoliv víkend v červnu 2021. Přesný termín bude domluven s výhercem. Dále výherce obdrží jako uvítací dárek hodinu pobytu v sauně nebo pivní soudek.

Během celé soutěže se může jeden konkrétní soutěžící účastnit soutěže pouze jednou.

Výhercem bude určený losováním, který provede Organizátor. Termín losování je stanoven na 17.5.2021.

Výherce bude o výhře informován e-mailem a jeho jméno zveřejněno na facebookových stránkách Organizátora.

VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním soutěžního formuláře a zaškrtnutím políčka "Souhlas s Úplnými pravidly soutěže", "Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže" soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli:

• se záznamem textového obsahu, vloženého na webové stránky;

• se zasíláním informačních emailů týkajících se této soutěže;

• s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na výherní listině;

• s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);

• se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

Vyplněním formuláře na webu www.jeseniky-apartmany.cz a zaškrtnutím políčka "Souhlas s Úplnými pravidly soutěže", "Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže" soutěžící (dále též jako "Účastník") souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen "Údaje") a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Organizátora, jakožto zpracovatele.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "Nařízení") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Technického správce. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce a případně i zpracovatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Správce, resp. zpracovatel, poskytne tuto informaci bezplatně. V případě, že se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou, může správce požadovat přiměřený poplatek za administrativních nákladů spojených s vyřízením této žádosti. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se může účastník soutěže obrátit i přímo. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: apartmány-jeseniky@seznam.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu, účastník ztrácí nárok na Výhru v soutěži.

VII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast v soutěži není možná.

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Organizátora, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá.

Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.jeseniky-apartmany.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel, s jeho souhlasem, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel anebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.jeseniky-apartmany.cz; Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku 775 271 801 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na email jeseniky-apartmany@seznam.cz nebo na Apartmány Jeseníky https://www.facebook.com/Apartmany-pokoje-jseniky/

V Brně dne 29.4.2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!