Ubytovací řád

10.10.2019

Ubytovací řád PENZIONU CHATA "G" a CHATA "F"

1) Při předání apartmánu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu nemůže být host ubytován.

2) Ubytování probíhá od 14:00 do 18:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.

3) Cenu za ubytování platí host před příjezdem na bankovní účet v dohodnutém termínu s provozovatelem, dle platného ceníku.

4) Ve všech prostorách chaty platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu zákazníka bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch provozovatele. Prostory vyhrazené pro kuřáky jsou: venkovním prostory před apartmány v přízemí.

5) Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

6) Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.

7) Ubytování je sjednáno bez snídaně /jestliže není sjednáno jinak/. Snídaně, polopenzi je možné objednat si v nedaleké hospůdce. Pro objednání prosím kontaktuje přímo majitelku hospůdky nejpozději den předem na tel. 722 128 030.

8) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v chatě /apartmánech/ i v jejím okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do penzionu převléct či přezout. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 1.000 Kč za ztížený úklid. V případě zničení ložního povlečení je účtován poplatek ve výši 300,- Kč, případě znečištění od zvířecích chlupů je účtována náhrada za celé ložní povlečení ve výši 1000,-Kč. Při zjištění

9) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách chaty, rodič nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.

10) Provozovatel chaty neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

11) Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení penzionu a okolí.

12) V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.

13) Při odchodu z apartmánu host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla, uzamkne apartmán.

14) Ubytovatel neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků. V případě požadavku na tuto službu je nutné si tuto službu sjednat předem.

15) Odpadky (zejména pak použité dětské plíny či jiný biologický odpad), prosím vyhazujte denně do popelnice v blízkosti chaty.

16) Škody způsobené na majetku chaty je host povinen ohlásit bezprostředně panu správci. Za pronajatý apartmán ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od pokoje až do doby převzetí pokoje pronajímatelem (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.

17) Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 10:00hod., není - li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč - při ztrátě klíče bude požadována úhrada 1.000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

18) Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

19) Zpracování osobních údajů

19.1 Ubytovatel zpracovává osobní údaje hosta pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky služeb, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem hosta za účelem vylepšování služeb a nabídky ubytovatele, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil host souhlas.

19.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji ubytovatel zveřejněných na www. www.jeseniky-apartmany.cz, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem ubytovatel nakládá s osobními údaji hosta, jaké informace o hostovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv hosta v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

19.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ubytovatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

20. Storno podmínky

Storno podmínky:

Vyhrazujeme si právo vyžadovat po klientovi rezervační zálohu, jejíž výše je závislá na délce pobytu a počtu osob a je předem oběma stranami odsouhlasena.

V případě, že dojde ke stornu pobytu ze strany klienta a nejsou sjednány jiné storno podmínky, platí níže uvedené:

Storno podmínky /pokud není sjednáno jinak/:

60 dní a více: 0%

59 - 15 dní: 30%

15 méně jak dní: 90%

Vždy se snažíme najít řešení v náhradním termínu ubytování.

Po dohodě je možné termín pobytu přeložit a záloha tak nepropadá. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.

STÍŽNOSTI, REKLAMACE, PŘÁNÍ

Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel nebo jím pověřený pracovník.

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

• Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele:

Marta Virágová, IČ: 08254028, adresa sídla: Křížová 886/11, 603 00, Brno - Staré Brno

adresa provozovny: Název: Apartmány Jeseníky "G", Adresa: 795 01, Dolní Moravice ev. č. 50, Identifikační číslo provozovny: 1013621751, adresa pro doručování elektronické pošty: jeseniky-apartmany@seznam.cz telefonní číslo:775271801;

• hlavní předmět podnikání ubytovatele: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Obor činnosti: Ubytovací služby

• označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

• cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je ve vzájemně dohodnuté výši. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

• způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

• náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

• údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz " Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

• v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

• označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

• údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

Úhradou platby za ubytování, převzetím apartmánu, souhlasí ubytovaný s Ubytovacím řádem, který je přílohou e-mailu s podklady pro úhradu poplatku za pobyt.

Platnost od 1.1.2020

Koho kontaktovat?

Čas příjezdu, odjezdu, zabouchnutí dveří a klíč je uvnitř apartmánu, deka na víc..., havárie: pan Novák - správce tel: 733 283 801.

Prodloužení pobytu, zapůjčení grilu, podněty a stížnosti, provozní záležitosti: paní Virágová, provozovatel: 775 271 801, jeseniky-apartmany@seznam.cz.

Heslo wifi: chata G: apartmang123; chata F: apartmanf123